Pedagog

mgr Renata Woch

poniedziałek – 8.00-9.00
wtorek 8.00 – 9.00 14.30-15.30
środa – 9.00 – 10.00 13.30-14.30
czwartek – 8.00-9.00
piątek – 10.30-12.30

mgr Dorota Wojciechowska

poniedziałek – 9.50-11.30 | 12.40-15.15
wtorek – 12.40-14.20
środa – 8.00-8.45 | 12.40-14.20
czwartek – 8.00-10.35
piątek –  8.00-9.40 | 10.45-11.30

mgr Anna Zarychta-Budzik

poniedziałek – 12.30-15.00
wtorek – 8.30-14.20
środa – 10.30-14.00
czwartek – 8.30-14.00
piątek – 8.00-10.30

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO – ZADANIA OGÓLNOWYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE

 • Kierowanie do poradni psychologiczno-pedagogicznej dzieci wymagających przyspieszenia lub odroczenia obowiązku szkolnego.
 • Ustalanie przyczyn dłuższych nieobecności uczniów.
 • Przeprowadzanie rozmów z wagarowiczami i ich rodzicami.
 • Analiza zwolnień od rodziców i lekarskich, w przypadku przedłużających się nieobecności.
 • Rozmowy z nauczycielami na temat dzieci wymagających szczególnej opieki i innego traktowania.
 • Zestawianie grup dyspanseryjnych w porozumieniu z pielęgniarką szkolną.
 • Zapoznawanie uczniów- z różnymi formami relaksacyjnymi -zgłaszających takie zapotrzebowanie.
 • Zapoznawanie uczniów z przydatnymi technikami komunikowania się.
 • Udzielanie indywidualnych porad rodzicom w zakresie radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi.
 • Konsultowanie rodziców ze specjalistami, którzy mogą pomóc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych.
 • Okresowe podsumowanie sytuacji wychowawczej w szkole, omawianie indywidualnych przypadków.
 • Prowadzenie zajęć integracyjnych w klasach zgłaszanych przez wychowawców i uczniów.
 • Zapraszanie psychologów na zajęcia integracyjne w klasach (w trudniejszych przypadkach).
 • Udzielanie indywidualnych porad uczniom oraz rodzicom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej.
 • Szczególna opieka nad uczniami pochodzącymi z rodzin patologicznych.
 • Rozmowy z wychowawcami klas, sporządzanie listy uczniów z kłopotami w nauce, problemami wychowawczymi. rozmowy z uczniami na temat ich odbioru sytuacji w klasie, socjometria.
 • Analiza opinii, orzeczeń, skierowań pod kątem zawartych w nich zaleceń dla nauczycieli i rodziców.
 • Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.
 • Przeprowadzanie w klasach wybranych bloków tematycznych z programu (A. Kołodziejczyka „Spójrz inaczej”, „7 kroków”, „Nasze spotkania”).
 • Organizowanie pomocy rodzicom dzieci które mają trudności z prawidłowym realizowaniem obowiązku szkolnego.
 • Kierowanie uczniów z mikrodefektami na ćwiczenia do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 • Kierowanie dzieci do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na badania pod kątem dysleksji.
 • Kierowanie dzieci z wadami wymowy na badania i ćwiczenia logopedyczne.
 • Indywidualne zajęcia z dziećmi, które wymagają pomocy.
 • Konsultacje z nauczycielami, którzy prowadzą nauczanie indywidualne i rewalidacje.
 • Kierowanie uczniów specjalnej troski do odpowiednichszkół.
 • Zabezpieczanie programów i podręczników dla tych dzieci.
 • Organizowanie imprez Mikołajowych i z okazji Dnia Dziecka dla dzieci specjalnej troski.
 • Zajęcia w klasach poświęcone uczeniu i trenowaniu asertywności.
 • Poszukiwanie środków materialnych dla dzieci z rodzin najuboższych i zagrożonych patologią.
 • Kierowanie uczniów na kolonie z puli TPD, PCK, GOPS, CARITAS, itp.
 • Organizowanie dożywiania dzieci z rodzin ubogich.