Procedury bezpieczeństwa w związku z epidemią COVID -19

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej im. Ks J. Poniatowskiego w Bolechowicach

w związku z epidemią COVID-19

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci do i ze szkoły.

            Dzieci przyprowadzane są do szkoły w następującej kolejności:

 • O godz. 7.40 – klasy I,  o godz. 7.45 – klasy II, o godz. 7.50 – klasy III,  7.55 – klasy IV.
 • Uczniowie klas I-IV wchodzą wejściem do nowego skrzydła /wejście przy kościele/.
 • Uczniowie klas I-IV po wejściu do szkoły przechodzą do szatni, gdzie zostawiają ubranie wierzchnie. Uczniowie nie zmieniają obuwia. Następnie uczniowie przechodzą do swoich klas zgodnie z planem lekcji i przydziałem sal/.
 • Uczniowie klas V-VIII wchodzą do szkoły wejściem do środkowej części budynku, nie korzystają z szatni, nie zmieniają obuwia. Ubrania wierzchnie zabierają ze sobą do sal.
 • Rodzic nie wchodzi z uczniem do szatni, ani na teren budynku. Pozostawia ucznia przy recepcji. Wyjątkiem są Rodzice uczniów klas I, którzy mogą w pierwszym miesiącu wchodzić z uczniem na teren szkoły – /maksymalnie jeden Rodzic na jednego ucznia/.
 • Rodzic/opiekun przyprowadzający dziecko do szkoły ma na sobie środki ochrony osobistej w postaci maseczki ochronnej.
 1. Rodzic/opiekun  przed wejściem dezynfekuje ręce sobie i dziecku i z zachowaniem dystansu wchodzi do szkoły.
 2. W przedsionku szkoły może równocześnie znajdować się tylko jeden rodzic/opiekun wraz z dzieckiem.
 3. Po zakończonych zajęciach dzieci zostają pod opieką świetlicy lub są odbierane przez rodzica/opiekuna w godzinach od 11.30 do 11.45 lub 12.30 do 12.40. Podczas odbioru dziecka ze szkoły obowiązują te same zasady bezpieczeństwa, z tym że rodzic/opiekun po zdezynfekowaniu rąk czeka na dziecko przy recepcji.
 4. Rodzic/opiekun jest odpowiedzialny za stałe kontrolowanie stanu zdrowia swojego dziecka i jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania dyrektora placówki o wystąpieniu objawów sugerujących chorobę zakaźną.
 5. NIE WOLNO PRZYPROWADZAĆ DO PLACÓWKI DZIECKA Z OBJAWAMI CHOROBOWYMI. Osoba przyprowadzająca dziecko do szkoły i odbierające je musi być zdrowa.                                                              
 6. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała.
 7. Jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej.
 8. Jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy  37,2°C – 37,9 °C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły.                                         
 9. Wprowadzić się zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych do odwołania.
 10. Dziecko nie przynosi do szkoły żadnych zabawek lub innych rzeczy osobistych.  Uczeń przynosi własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce  W ten sposób ograniczone będzie korzystanie z tych samych przyborów szkolnych przez kilkoro dzieci.

Procedura organizowania zajęć opiekuńczo – dydaktycznych w szkole.

 1. Uczniowie przebywają w sali pod opieką jednego nauczyciela zgodnie z planem zajęć.
 2.  Nauczyciele codziennie przed rozpoczęciem pracy mierzą sobie temperaturę.
 3. Nauczyciele często myją ręce i dezynfekują je płynem dezynfekującym. Zachowują też dystan społeczny pomiędzy innymi pracownikami szkoły.
 4.  Nauczyciel podczas pobytu dzieci w szkole, często przypomina uczniom o wzmożonych zasadach bezpieczeństwa, zachowania higieny i zwraca uwagę na to, czy te zasady są respektowane. Nauczyciel tłumaczy uczniom dlaczego takie zasady zostały wprowadzone w taki sposób, aby nie budzić u dzieci poczucia lęku.
 5. Sala, w której przebywają dzieci jest regularnie wietrzona (co najmniej 1 raz na godzinę).
 6. Podczas zajęć plastycznych, gier stolikowych, zajęć świetlicowych i podczas spożywania posiłków dzieci siedzą przy stolikach z zachowaniem maksymalnego możliwego dystansu. Po każdym posiłku i po skończonej aktywności wszystkie stoliki, krzesła i gry są dezynfekowane.
 7. Dzieci podczas zajęć plastycznych korzystają z prywatnych przyborów szkolnych. Nie pożyczają sobie nawzajem tych przyborów podczas zajęć.
 8. Dzieci mają możliwość uczestniczenia w zabawach ruchowych na placu zabaw, boisku szkolnym lub (w razie niepogody) na sali gimnastycznej. Tereny te są codziennie dezynfekowane.
 9. Na boisku i sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy/klasy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.  Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga są umyte lub zdezynfekowane.
 10. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 11. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 12. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 13. W czasie przerw między lekcjami nauczyciele kontrolują, czy uczniowie zachowują odpowiedni dystans i na bieżąco reagują.
 14. Po zakończonych zajęciach dzieci klas I-IV mogą pozostać pod opieką świetlicy jeśli oboje rodziców dziecka pracuje. Rodzic zobowiązany jest dostarczyć stosowne zaświadczenie z zakładu pracy.
 15. Pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych,realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w strefie czerwonej i żółtej).

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia

 1. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u któregoś z dzieci, nauczyciel niezwłocznie wzywa telefonicznie pomoc nauczyciela lub innego nauczyciela przebywającego na terenie szkoły, który izoluje dziecko z objawami, przeprowadzając je do gabinetu pielęgniarki, gdzie dziecko oczekuje na rodzica.
 2. Osoba, która od tej pory opiekuje się dzieckiem, jest wyposażona w sprzęt ochrony osobistej.
 3. Nauczyciel pełniący w tym czasie dyżur zawiadamia rodzica/opiekuna dziecka oraz dyrektora szkoły o niepokojącym stanie zdrowia dziecka i prosi rodzica o pilne odebranie dziecka z oddziału przedszkolnego/szkoły.

         Nauczyciel wspólnie z dyrektorem wspólnie decydują czy konieczne jest zawiadamianie służb medycznych i sanitarnych.

 1. Szkoła zapewnia opiekę dziecku, u którego wystąpiły objawy, do momentu przyjazdu rodzica/opiekuna.