Pedagog i psycholog

Pedagog: mgr Renata Woch

poniedziałek – 8.00-9.00
wtorek 8.00 – 9.00 14.30-15.30
środa – 9.00 – 10.00 13.30-14.30
czwartek – 8.00-9.00
piątek – 10.30-12.30

Pedagog: mgr Dorota Wojciechowska

poniedziałek – 9.50-11.30 | 12.40-15.15
wtorek – 12.40-14.20
środa – 8.00-8.45 | 12.40-14.20
czwartek – 8.00-10.35
piątek –  8.00-9.40 | 10.45-11.30

Pedagog specjalny: mgr Anna Zarychta-Budzik

poniedziałek – 7.30-8.00/10.45-14.00

wtorek – 7.30-8.00/ 10.45-12.30
środa – 10.45-13.35/14.20-14.50
czwartek – 7.30-8.00/ 10.45-14.00

piątek – 7.30-10.35

Psycholog szkolny: mgr Joanna Wesołowska

poniedziałek-9.00-15.00     
        piątek – 10.00-15.00

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO – ZADANIA OGÓLNOWYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE

 • Kierowanie do poradni psychologiczno-pedagogicznej dzieci wymagających przyspieszenia lub odroczenia obowiązku szkolnego.
 • Ustalanie przyczyn dłuższych nieobecności uczniów.
 • Przeprowadzanie rozmów z wagarowiczami i ich rodzicami.
 • Analiza zwolnień od rodziców i lekarskich, w przypadku przedłużających się nieobecności.
 • Rozmowy z nauczycielami na temat dzieci wymagających szczególnej opieki i innego traktowania.
 • Zestawianie grup dyspanseryjnych w porozumieniu z pielęgniarką szkolną.
 • Zapoznawanie uczniów- z różnymi formami relaksacyjnymi -zgłaszających takie zapotrzebowanie.
 • Zapoznawanie uczniów z przydatnymi technikami komunikowania się.
 • Udzielanie indywidualnych porad rodzicom w zakresie radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi.
 • Konsultowanie rodziców ze specjalistami, którzy mogą pomóc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych.
 • Okresowe podsumowanie sytuacji wychowawczej w szkole, omawianie indywidualnych przypadków.
 • Prowadzenie zajęć integracyjnych w klasach zgłaszanych przez wychowawców i uczniów.
 • Zapraszanie psychologów na zajęcia integracyjne w klasach (w trudniejszych przypadkach).
 • Udzielanie indywidualnych porad uczniom oraz rodzicom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej.
 • Szczególna opieka nad uczniami pochodzącymi z rodzin patologicznych.
 • Rozmowy z wychowawcami klas, sporządzanie listy uczniów z kłopotami w nauce, problemami wychowawczymi. rozmowy z uczniami na temat ich odbioru sytuacji w klasie, socjometria.
 • Analiza opinii, orzeczeń, skierowań pod kątem zawartych w nich zaleceń dla nauczycieli i rodziców.
 • Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.
 • Przeprowadzanie w klasach wybranych bloków tematycznych z programu (A. Kołodziejczyka „Spójrz inaczej”, „7 kroków”, „Nasze spotkania”).
 • Organizowanie pomocy rodzicom dzieci które mają trudności z prawidłowym realizowaniem obowiązku szkolnego.
 • Kierowanie uczniów z mikrodefektami na ćwiczenia do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 • Kierowanie dzieci do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na badania pod kątem dysleksji.
 • Kierowanie dzieci z wadami wymowy na badania i ćwiczenia logopedyczne.
 • Indywidualne zajęcia z dziećmi, które wymagają pomocy.
 • Konsultacje z nauczycielami, którzy prowadzą nauczanie indywidualne i rewalidacje.
 • Kierowanie uczniów specjalnej troski do odpowiednichszkół.
 • Zabezpieczanie programów i podręczników dla tych dzieci.
 • Organizowanie imprez Mikołajowych i z okazji Dnia Dziecka dla dzieci specjalnej troski.
 • Zajęcia w klasach poświęcone uczeniu i trenowaniu asertywności.
 • Poszukiwanie środków materialnych dla dzieci z rodzin najuboższych i zagrożonych patologią.
 • Kierowanie uczniów na kolonie z puli TPD, PCK, GOPS, CARITAS, itp.
 • Organizowanie dożywiania dzieci z rodzin ubogich.

ROLA PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

 • Specyfika pracy psychologa w szkole polega na dużej różnorodności, co wymaga od psychologa szerokiego spektrum umiejętności i podejmowanych działań. Mają one charakter: diagnostyczny, terapeutyczny, psychoedukacyjny, wychowawczy, profilaktyczny, interwencyjny, mediacyjny i organizacyjny.
 • Zadania podejmowane przez psychologa w szkole są złożone, gdyż dotyczą ucznia, zespołu klasowego, nauczycieli oraz rodziców. Wszystkie służą – w bliższej czy dalszej perspektywie – budowaniu dobrych relacji w szkole.
 • diagnozą potencjalnych możliwości ucznia;
 • analizą przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz negatywnego zachowania ucznia;
 • działaniami profilaktycznymi w celu zapobiegania pojawianiu się problemów;
 • współpracą z rodzicami w zakresie zagadnień wychowawczych (wskazówki związane z zagadnieniami wychowawczymi, wskazanie odpowiedniej literatury oraz adekwatnych form pomocy);
 • współpracą z nauczycielami i wychowawcami klas (zajęcia integracyjne, pomoc
 • w rozwiązywaniu konfliktów klasowych);
 • współpracą z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

Uczeń, gdy:

 • ma trudności w szkole z nauką lub w kontaktach z rówieśnikami;
 • nie czuje się w szkole bezpiecznie (jest zastraszany lub dyskryminowany);
 • w jego domu rodzinnym dzieje się coś, co utrudnia mu dobre funkcjonowanie;

Rodzic, gdy:

 • nie radzi sobie z dzieckiem w domu lub zauważa negatywne przejawy jego zachowania;
 • chciałby lepiej zrozumieć swoje dziecko.
 • Nauczyciel, gdy:
 • doświadcza trudności z uczniem lub zauważa konflikt między uczniami w klasie;
 • szuka nowych form pomocy mających swoje swe źródło w psychologii.