Doradztwo zawodowe

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego to ogół działań podejmowanych przez szkołę, mających na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery edukacyjno-zawodowej przy wsparciu doradczym ze strony doradcy zawodowego, nauczycieli, wychowawców i zapraszanych specjalistów.

W ramach podejmowanych działań uczniowie mają szansę poznać: zasady kwalifikacji na kolejne etapy edukacyjne, swoje preferencje zawodowe, cechy charakteru, umiejętności, zainteresowania, wartości, dowiedzieć się w jaki sposób i gdzie poszerzać swoje kwalifikacje, poznać zawody i zasady rządzące rynkiem pracy.

Przygotowanie do właściwego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i rozpoczęcia samodzielnego wejścia na rynek pracy odbywa się poprzez:

 • poradnictwo indywidualne skierowane do uczniów i rodziców,
 • diagnozowanie preferencji zawodowych zestandaryzowanymi testami,
 • poradnictwo grupowe w postaci warsztatów, szkoleń oraz spotkań i wycieczek zawodoznawczych.

WSDZ w Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Bolechowicach na rok szkolny 2020/2021 – pobierz

Charakterystyka szkół ponadgimnazjalnych – pobierz

Konsultacje indywidualne odbywają się
w gabinecie pedagoga szkolnego (parter, s. 15)
w ustalonych wcześniej terminach.

Kontakt z doradcą zawodowym:

 • dziennik elektroniczny – p. Anna Zarychta-Budzik
 • telefonicznie: 12 285 11 84

Godziny pracy:

 • poniedziałek: 8.00–12.30
 • środa: 8.55–10.35

Przydatne linki

Informacje dla rodziców

Rozmawiając z dzieckiem na temat wyboru szkoły, pamiętaj o tym, by dziecko:

 • miało świadomość, że decyzja musi zostać podjęta;
 • miało świadomość, że ostatecznie musi być podjęta przez samego zainteresowanego;
 • przemyślało wszystkie możliwe czynniki wpływające na decyzję;
 • rozważyło wszystkie możliwości;
 • oceniło każdą możliwość;
 • wybrało najlepszą możliwość.

W procesie wspierania dziecka, wspólnie z nim weź pod uwagę następujące kryteria wyboru szkoły ponadpodstawowej:

 • wynik egzaminów kończących szkołę podstawową;
 • odległość od miejsca zamieszkania oraz dojazd;
 • wielkość szkoły (w tym liczebność klas);
 • bezpłatne/odpłatne zajęcia dodatkowe w szkole;
 • progi punktowe;
 • dodatkowe wymagania/egzaminy dotyczące danej szkoły np. testy sprawnościowe w szkołach sportowych;
 • praktyczny egzamin/sprawdzian w szkołach artystycznych,
  wymiany międzynarodowe;
 • partnerów szkoły;
 • sukcesy i certyfikaty;
 • zdawalność matur;
 • pozycję w aktualnym rankingu szkół;
 • praktyki zawodowe – opinie byłych i obecnych uczniów szkoły.

Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

 • od 17 maja do 21 czerwca 2021r. – Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
 • od 17 maja do 31 maja 2021r. – Składanie wniosku do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.
 • do 14 maja 2021r. – Podanie do publicznej wiadomości terminów przeprowadzenia sprawdzianów uzdolnień kierunkowych (sprawności fizycznej, kompetencji językowej, ..itp)
 • od 1.06 do 14 czerwca 2021r. – Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych
 • od 25 czerwca 2021r. do 14 lipca 2021r. – Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 • 22 lipca 2021r. – Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • od 23 lipca 2021r. do 30 lipca 2021r. – Kandydaci zakwalifikowani, składają potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego a do szkoły branżowej I stopnia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 • do 20 sierpnia 2021r. do godz. 15.00. Nieprzedłożenie do 24 września 2021r. zaświadczenia będzie równoznaczne z rezygnacją. – W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lekarskiego do szkoły branżowej I stopnia rodzic kandydata  informuje o tym dyrektora szkoły.
 • 2 sierpnia 2021r. – Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych