Rodzic

Logopeda szkolny  mgr Anna Zapała

 •  czwartek 11.00-14.00

Pielęgniarka szkolna  Beata Kuryło

 • środa 8.00-15.00

Uczniowie naszej szkoły mogą korzystać z gorącego posiłku (obiadu), dowożonego przez miejscowy catering.

W celu korzystania z obiadów w szkole należy wypełnić deklarację,dostępną w sekretariacie szkolnym lub jadalni.

 • Koszt obiadu dla klas „0” (zupa, drugie danie, kompot/) wynosi- 11,50 zł.
 • Całodzienne wyżywienie dla oddziału przedszkolnego wynosi-16.00 zł
 • Koszt obiadu dla klas I-VIII (zupa, drugie danie, kompot) wynosi 12,50 zł.

W razie nieobecności dziecka, obiad można odwołać telefonicznie: 12 285 11 84 dzień wcześniej do godz.13.00 lub w wyjątkowych sytuacjach rano do godz.8.30.

Obiady wydawane są na jadalni,na dużej przerwie :

 • dla klas I-V o godz.11.30
 • dla odziału przedszkolnego  o godz.12.00
 • dla uczniów klas VI-VIII o godz.12.30

Wydawanie obiadów:

 • klasy I-III-godz.11:30
 • oddział przedszkolny- godz.12:00
 • klasy IV-VI-godz. 12:30

Od września 2019 roku płatność za obiady przelewem po otrzymaniu rozliczenia za dany miesiąc.

Numer konta bankowego: 61 85 91 0007 003 001 54 82 170 009

Karta zapisu dziecka na obiady na rok szkolny 2022/2023
Deklaracja na obiady: 
 • Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność.
 • Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie czy kradzież sprzętu.
 • Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych (aparaty powinny być wyłączone i schowane).
 • Poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) telefon może być używany,ale tylko w sytuacjach szczególnych.
 • Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu czy aparatu fotograficznego jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej.
 • Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje zabranie telefonu do „depozytu” – aparat odbiera rodzic lub prawny opiekun ucznia. Zdeponowanie winno być w obecności ucznia, po uprzednim wyłączeniu telefonu. Jeżeli sytuacja powtarza się po raz trzeci, uczeń ma zakaz przynoszenia telefonu do szkoły, a rodzice mogą się z nim kontaktować przez sekretariat szkoły.

Przewod: Monika Bodziony

Z-ca przew: Beata Szczerbak

Skarbnik: Małgorzata Zwolińska, Izabela Nędzka-Cygal

Sekretarz: Tomasz Gach

 

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa

 • Dzieci przyprowadzane są do szkoły w następującej kolejności:
  • O godz. 7.40 – klasy I, o godz. 7.45 – klasy II, o godz. 7.50 – klasy III.
  • Uczniowie klas I-III wchodzą wejściem do nowego skrzydła /wejście przy kościele/.
  • Uczniowie klas i-III po wejściu do szkoły przechodzą do szatni, gdzie zostawiają ubranie wierzchnie. Następnie uczniowie przechodzą do swoich klas zgodnie z planem lekcji i przydziałem sal/.
  • Rodzic nie wchodzi z uczniem do szatni, ani na teren budynku. Pozostawia ucznia przy recepcji /maksymalnie jeden Rodzic na jednego ucznia z zachowaniem dystansu 1,5m – 2m/.
  • Rodzic/opiekun przyprowadzający dziecko do szkoły ma na sobie środki ochrony osobistej w postaci maseczki ochronnej.
 • Rodzic/opiekun przed wejściem dezynfekuje ręce sobie i dziecku, a następnie dzwoni dzwonkiem umieszczonym po prawej stronie drzwi. Czeka na pojawienie się nauczyciela, wchodzi do przedsionka szkoły.
 • W chwili pojawienia się nauczyciela, z zachowaniem dystansu bezpieczeństwa, otwiera drzwi łączące przedsionek z holem i wpuszcza dziecko do szkoły . RODZIC/OPIEKUN NIE WCHODZI ZA DZIECKIEM NA TEREN SZKOŁY.
 • Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami.
 • W przedsionku szkoły może równocześnie znajdować się tylko jeden rodzic/opiekun wraz z dzieckiem.
 • Po zakończonych zajęciach dzieci zostają pod opieką świetlicy lub są odbierane przez rodzica/opiekuna w godzinach od 11.30 do 11.45. Podczas odbioru dziecka ze szkoły obowiązują te same zasady bezpieczeństwa, z tym że rodzic/opiekun po zdezynfekowaniu rąk i naciśnięciu dzwonka czeka na dziecko w przedsionku szkoły.
 • Na świetlicy mogą przebywać tylko uczniowie rodziców pracujących, którzy na początku roku zdeklarowali dziecko i dostarczyli zaświadczenie o zatrudnieniu.
 • Rodzic/opiekun jest odpowiedzialny za stałe kontrolowanie stanu zdrowia swojego dziecka i jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania dyrektora placówki o wystąpieniu objawów sugerujących chorobę zakaźną. NIE WOLNO PRZYPROWADZAĆ DO PLACÓWKI DZIECKA Z OBJAWAMI CHOROBOWYMI. Osoba przyprowadzająca dziecko do szkoły i odbierające je musi być zdrowa.
 • Dziecko nie przynosi do szkoły żadnych zabawek lub innych rzeczy osobistych. Uczeń przynosi własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce W ten sposób ograniczone będzie korzystanie z tych samych przyborów szkolnych przez kilkoro dzieci.
 • Zajęcia odbywają się w wyznaczonych salach i stałych salach.
 • Dzieci przebywają w sali pod opieką jednego nauczyciela zgodnie z planem zajęć.
 • Nauczyciele codziennie przed rozpoczęciem pracy mierzą sobie temperaturę.
 •  Nauczyciele często myją ręce i dezynfekują je płynem dezynfekującym. Zachowują też dystans społeczny pomiędzy innymi pracownikami szkoły.
 •  Nauczyciel podczas pobytu dzieci w szkole, często przypomina dzieciom o wzmożonych zasadach bezpieczeństwa, zachowania higieny i zwraca uwagę na to, czy te zasady są respektowane. Nauczyciel tłumaczy dzieciom dlaczego takie zasady zostały wprowadzone w taki sposób, aby nie budzić u dzieci poczucia lęku.
 • Sala, w której przebywają dzieci jest regularnie wietrzona (co najmniej 1 raz na godzinę), a po zakończonych zajęciach ozonowane.
 • Podczas zajęć plastycznych, gier stolikowych i podczas spożywania posiłków dzieci siedzą przy stolikach z zachowaniem maksymalnego możliwego dystansu. Po każdym posiłku i po skończonej aktywności wszystkie stoliki, krzesła i gry są dezynfekowane.
 • Dzieci podczas zajęć plastycznych korzystają z prywatnych przyborów szkolnych, które przynoszą pierwszego dnia do szkoły.
  Nie pożyczają sobie nawzajem tych przyborów podczas zajęć.
 • Dzieci mają możliwość uczestniczenia w zabawach ruchowych na placu zabaw, boisku szkolnym lub (w razie niepogody) na sali gimnastycznej. Tereny te są codziennie dezynfekowane. Na boisku i sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans – /jedna klasa na jednej połowie sali/. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga są umyte lub zdezynfekowane.
 • Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Na jednym korytarzu w czasie przerwy może przebywać tylko jedna klasa pod opieką swojego wychowawcy.
 • Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 • Nauczyciel jest w stałym kontakcie telefonicznym z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Bolechowicach.
 • Nie należy organizować wyjść grupowych do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie społecznego dystansu.
 • Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicach szkolnych oraz w innych salach dydaktycznych.
 • W przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni obowiązuje osłona ust i nosa.
 
 • W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u któregoś z dzieci, nauczyciel niezwłocznie wzywa telefonicznie pomoc nauczyciela lub innego nauczyciela przebywającego na terenie szkoły, który izoluje dziecko z objawami, przeprowadzając je do gabinetu pielęgniarki, gdzie dziecko oczekuje na rodzica.
 • Osoba, która od tej pory opiekuje się dzieckiem, jest wyposażona w sprzęt ochrony osobistej.
 • Nauczyciel pełniący w tym czasie dyżur zawiadamia rodzica/opiekuna dziecka oraz dyrektora szkoły o niepokojącym stanie zdrowia dziecka i prosi rodzica
  o pilne odebranie dziecka ze szkoły. Nauczyciel wspólnie z dyrektorem decydują czy konieczne jest zawiadamianie służb medycznych i sanitarnych.
 • Szkoła zapewnia opiekę dziecku, u którego wystąpiły objawy, do momentu przyjazdu rodzica/opiekuna.
 • Procedurę postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u nauczyciela
  i innego personelu szkoły określają Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl