Rodzic

Logopeda szkolny  mgr Jadwiga Miłek

 •  środa 12.00- 14.00
 • czwartek 10.00- 14.00
 • dostępność dla Rodziców -co druga środa od 14.00 do 15.00

Pielęgniarka szkolna  Beata Kuryło

 • środa 8.00-15.00

Uczniowie naszej szkoły mogą korzystać z gorącego posiłku (obiadu), dowożonego przez miejscowy catering.

W celu korzystania z obiadów w szkole należy wypełnić deklarację, dostępną w sekretariacie szkolnym lub jadalni.

 • Koszt obiadu dla klas „0” (zupa, drugie danie, kompot/) wynosi- 7,00 zł + gmina Zabierzów dopłaca 3 zł
 • Koszt całodziennego wyżywienia  w oddziale przedszkolnym:
  (śniadanie, zupa+ drugie danie, kompot, podwieczorek)wynosi 11,25 zł- płatne przez rodzica + dofinansowanie przez Gminę Zabierzów 3,00 zł.

 • Koszt  obiadu- klasy I-VIII   (zupa + drugie danie, kompot):  9,00  zł. – płatność przez rodzica + Gmina  Zabierzów  dopłaca 3 zł

  Deklaracje na obiady należy złożyć do 18 GRUDNIA 2023r.(PONIEDZIAŁEK)

 • W razie nieobecności dziecka, obiad można odwołać telefonicznie12 285 11 84 dzień wcześniej do godz.13.00 lub w wyjątkowych sytuacjach rano do godz.8.30.

Obiady wydawane są na jadalni, na dużej przerwie :

 • dla klas I-V o godz.11.30
 • dla oddziału przedszkolnego  o godz.12.00
 • dla uczniów klas VI-VIII o godz.12.30

Wydawanie obiadów:

 • klasy I-III-godz.11:30
 • oddział przedszkolny- godz.12:00
 • klasy IV-VI-godz. 12:30

Od września 2019 roku płatność za obiady przelewem po otrzymaniu rozliczenia za dany miesiąc.

Numer konta bankowego: 61 85 91 0007 003 001 54 82 170 009

 

Deklaracja na obiady na miesiące od I-VI 2024: 
 • Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność.
 • Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie czy kradzież sprzętu.
 • Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych (aparaty powinny być wyłączone i schowane).
 • Poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) telefon może być używany,ale tylko w sytuacjach szczególnych.
 • Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu czy aparatu fotograficznego jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej.
 • Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje zabranie telefonu do „depozytu” – aparat odbiera rodzic lub prawny opiekun ucznia. Zdeponowanie winno być w obecności ucznia, po uprzednim wyłączeniu telefonu. Jeżeli sytuacja powtarza się po raz trzeci, uczeń ma zakaz przynoszenia telefonu do szkoły, a rodzice mogą się z nim kontaktować przez sekretariat szkoły.

Przewod: Monika Bodziony

Z-ca przew: Beata Szczerbak

Skarbnik: Małgorzata Zwolińska, Izabela Nędzka-Cygal

Sekretarz: Tomasz Gach

 

Zajęcia wychowania do życia w rodzinie – informacja dla rodziców

Dlaczego zajęcia WDŻ są ważne?

Podstawowym zadaniem szkoły jest wyposażenie uczniów w wiedzę i przygotowanie do zdobycia określonego zawodu, jednak każdy rodzic życzyłby sobie również, aby szkoła włączyła się w proces wychowania, by jego dziecko bezpiecznie przeszło przez okres dzieciństwa i młodości. Bezpiecznie – to znaczy: – bez uzależnień od alkoholu, papierosów, narkotyków, Internetu i gier komputerowych, – by umiało w swoim życiu dobrze i mądrze wybierać kolegów, koleżanki, – by potrafiło nawiązywać relacje koleżeństwa i przyjaźni. Te właśnie zagadnienia są uwzględnione w programie zajęć WDŻ. Państwa dzieci niebawem wejdą w ważny okres życiowy nazywany adolescencją, czyli okresem dojrzewania. Nastąpi (może już nastąpiła?) tzw. burza hormonalna, a wraz z nią różne nastroje nastolatka − jego buntowniczość, czasem niepokoje, pytania, typu „Czy ze mną jest wszystko w porządku?”

I tu jest zadanie dla dorosłych – głównie rodziców, ale także i szkoły: powinniśmy przygotować nasze nastolatki (już w wieku 11−12 lat) do nadchodzących zmian związanych z dojrzewaniem. Wszystkie te informacje będą przekazywane w kontekście rodziny obecnej i tej, którą kiedyś założy Państwa dziecko. Ważne jest, aby Państwo również rozmawiali ze swoimi dziećmi na te tematy i poruszali zagadnienia związane ze zmianami zachodzącymi w okresie dojrzewania.

Dlaczego lekcje wychowania do życia w rodzinie znalazły swoje miejsce w nauczaniu szkolnym? Szkoła przejmuje rolę wspomagającą rodziców w dziele wychowania, a problematyka związana z dojrzewaniem płciowym i seksualnością człowieka nierzadko sprawia rodzicom trudności. Dyrektor każdej szkoły jest zobligowany do wdrożenia zajęć prorodzinnych, ponieważ art. 4 ust. Ustawy o planowaniu rodziny deleguje Ministra Edukacji do wprowadzenia problematyki dotyczącej seksualności człowieka.

Ważne są założenia, które Ministerstwo Edukacji Narodowej sformułowało wówczas, gdy przedmiot ten wchodził do polskich szkół. W rozporządzeniu MEN z 12 sierpnia 1999 roku podkreśla się, że przedmiot ma charakter prorodzinny, prozdrowotny, prospołeczny i wspiera wychowawczą rolę rodziny. Trzeba także zauważyć znaczenie zajęć WDŻ dla szkolnego programu wychowawczego i profilaktycznego. Nasz przedmiot jest kompatybilny z tymi programami, wspiera je i uzupełnia.

Jesteście Państwo zapewne zainteresowani, w jakim wymiarze godzin będzie ten przedmiot realizowany. Przedmiot WDŻ jest o tyle specyficzny, że część zajęć odbywa się z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. Trzeba przyznać, że uczniowie bardzo lubią takie właśnie lekcje, ponieważ czują się wówczas swobodniejsi i mogą pytać o różne sprawy, o które nie zapytaliby w grupie koedukacyjnej. Szkoła szanuje więc prawo każdego człowieka do intymności, a taka organizacja zajęć umożliwia jego realizację. W każdej klasie jest 9 lekcji wspólnych, a 5 lekcji w grupach jednopłciowych. Praktycznie w ciągu roku szkolnego zajęcia WDŻ są realizowane w ciągu jednego semestru.

Trzeba jeszcze kilka słów poświęcić zasadom wychowania rodzinnego. Polska szkoła respektuje niezbywalne prawo rodziców jako pierwszych i najważniejszych wychowawców swoich dzieci. Jeżeli rodzice nie mieliby zaufania do szkoły, do nauczyciela WDŻ i do programu realizowanego na tych lekcjach, to mają prawo nieposyłania dziecka na zajęcia. Należy wówczas złożyć u dyrektora szkoły pisemną rezygnację. Mam jednak nadzieję, że zauważycie Państwo wagę naszych zajęć, ich rolę wychowawczą i wspierającą Was − rodziców. Edukacja prorodzinna w szkole nie budzi społecznego sprzeciwu, ponieważ towarzyszy naszym dzieciom w ich wzrastaniu i prowadzi je ku dojrzałemu człowieczeństwu.

Pragniemy pomóc Państwa dzieciom w harmonijnym, spokojnym i prawidłowym rozwoju. Na rozwój fizyczny nie mamy większego wpływu, chociaż też będzie mowa o prawidłowym odżywianiu, higienie, potrzebie snu i odpoczynku, ale na naszych zajęciach akcentuje się głównie problem budowania właściwych relacji. I wreszcie zagadnienie trudne, ale potrzebne, tj. budzenie u Waszych dzieci ostrożności w relacjach z ludźmi, których nie znają – czy to w realnej rzeczywistości, czy w Internecie. Nie chodzi o to, by niepokoić czy straszyć dzieci, ale o ograniczone zaufanie i czujność w sprawach najintymniejszych. O tym także będzie mowa na lekcjach WDŻ.

Nasze zajęcia będą wspierały Państwa – jako rodziców. Zajęcia WDŻ to nie jest hedonistyczna, permisywna edukacja seksualna, która miałaby demoralizować uczniów. Treści programowe są dostosowane do wieku i rozwoju dzieci oraz ich możliwości percepcyjnych. To zrozumiałe, że możecie Państwo mieć obawy i wątpliwości, ponieważ w wielu krajach zachodnich, np. w Niemczech, Szwecji czy Wielkiej Brytanii, rodzice nie mają wpływu na kształt zajęć. W tych krajach sugestie rodziców,

a nawet ich protesty nie są brane pod uwagę, wręcz ignorowane, chociaż szkolne programy bywają wręcz szokujące, czasami demoralizujące. W Polsce – dopóki istnieją prorodzinne programy

i podręczniki – nie powinniście się Państwo obawiać

Jeszcze raz pragnę podkreślić, że naszym zadaniem jest pomóc Państwu, by Wasze dzieci mogły bezpiecznie przejść przez niełatwy okres młodości. Niełatwy szczególnie dziś, kiedy mamy wielu „konkurentów” w telewizji, Internecie, reklamach, a nawet czasopismach młodzieżowych. Nie możemy odgrodzić dziecka od tego, co niesie współczesność, trzeba więc nauczyć je rozwagi, mądrości, aby samo umiało w życiu wybierać, co ważne i wartościowe, by umiało kochać, a w przyszłości spełniło się w szczęśliwej rodzinie. Pracujemy w oparciu o program „ Wędrując ku dorosłości” Teresy Król, wydawnictwo Rubikon.    

 

      Jeżeli jednak mimo wszystko zdecydują się Państwo na rezygnację z uczestnictwa Waszego dziecka w tych zajęciach, to bardzo prosimy o przesłanie na Librusa stosownego oświadczenia do Pani Siekierskiej, do 15 września.

 

      Nauczyciele przedmiotu:

                                                        Bożena Siekierska               Maria Półtorak

Tematyka  zajęć WDŻ

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa

 • Dzieci przyprowadzane są do szkoły w następującej kolejności:
  • O godz. 7.40 – klasy I, o godz. 7.45 – klasy II, o godz. 7.50 – klasy III.
  • Uczniowie klas I-III wchodzą wejściem do nowego skrzydła /wejście przy kościele/.
  • Uczniowie klas i-III po wejściu do szkoły przechodzą do szatni, gdzie zostawiają ubranie wierzchnie. Następnie uczniowie przechodzą do swoich klas zgodnie z planem lekcji i przydziałem sal/.
  • Rodzic nie wchodzi z uczniem do szatni, ani na teren budynku. Pozostawia ucznia przy recepcji /maksymalnie jeden Rodzic na jednego ucznia z zachowaniem dystansu 1,5m – 2m/.
  • Rodzic/opiekun przyprowadzający dziecko do szkoły ma na sobie środki ochrony osobistej w postaci maseczki ochronnej.
 • Rodzic/opiekun przed wejściem dezynfekuje ręce sobie i dziecku, a następnie dzwoni dzwonkiem umieszczonym po prawej stronie drzwi. Czeka na pojawienie się nauczyciela, wchodzi do przedsionka szkoły.
 • W chwili pojawienia się nauczyciela, z zachowaniem dystansu bezpieczeństwa, otwiera drzwi łączące przedsionek z holem i wpuszcza dziecko do szkoły . RODZIC/OPIEKUN NIE WCHODZI ZA DZIECKIEM NA TEREN SZKOŁY.
 • Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami.
 • W przedsionku szkoły może równocześnie znajdować się tylko jeden rodzic/opiekun wraz z dzieckiem.
 • Po zakończonych zajęciach dzieci zostają pod opieką świetlicy lub są odbierane przez rodzica/opiekuna w godzinach od 11.30 do 11.45. Podczas odbioru dziecka ze szkoły obowiązują te same zasady bezpieczeństwa, z tym że rodzic/opiekun po zdezynfekowaniu rąk i naciśnięciu dzwonka czeka na dziecko w przedsionku szkoły.
 • Na świetlicy mogą przebywać tylko uczniowie rodziców pracujących, którzy na początku roku zdeklarowali dziecko i dostarczyli zaświadczenie o zatrudnieniu.
 • Rodzic/opiekun jest odpowiedzialny za stałe kontrolowanie stanu zdrowia swojego dziecka i jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania dyrektora placówki o wystąpieniu objawów sugerujących chorobę zakaźną. NIE WOLNO PRZYPROWADZAĆ DO PLACÓWKI DZIECKA Z OBJAWAMI CHOROBOWYMI. Osoba przyprowadzająca dziecko do szkoły i odbierające je musi być zdrowa.
 • Dziecko nie przynosi do szkoły żadnych zabawek lub innych rzeczy osobistych. Uczeń przynosi własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce W ten sposób ograniczone będzie korzystanie z tych samych przyborów szkolnych przez kilkoro dzieci.
 • Zajęcia odbywają się w wyznaczonych salach i stałych salach.
 • Dzieci przebywają w sali pod opieką jednego nauczyciela zgodnie z planem zajęć.
 • Nauczyciele codziennie przed rozpoczęciem pracy mierzą sobie temperaturę.
 •  Nauczyciele często myją ręce i dezynfekują je płynem dezynfekującym. Zachowują też dystans społeczny pomiędzy innymi pracownikami szkoły.
 •  Nauczyciel podczas pobytu dzieci w szkole, często przypomina dzieciom o wzmożonych zasadach bezpieczeństwa, zachowania higieny i zwraca uwagę na to, czy te zasady są respektowane. Nauczyciel tłumaczy dzieciom dlaczego takie zasady zostały wprowadzone w taki sposób, aby nie budzić u dzieci poczucia lęku.
 • Sala, w której przebywają dzieci jest regularnie wietrzona (co najmniej 1 raz na godzinę), a po zakończonych zajęciach ozonowane.
 • Podczas zajęć plastycznych, gier stolikowych i podczas spożywania posiłków dzieci siedzą przy stolikach z zachowaniem maksymalnego możliwego dystansu. Po każdym posiłku i po skończonej aktywności wszystkie stoliki, krzesła i gry są dezynfekowane.
 • Dzieci podczas zajęć plastycznych korzystają z prywatnych przyborów szkolnych, które przynoszą pierwszego dnia do szkoły.
  Nie pożyczają sobie nawzajem tych przyborów podczas zajęć.
 • Dzieci mają możliwość uczestniczenia w zabawach ruchowych na placu zabaw, boisku szkolnym lub (w razie niepogody) na sali gimnastycznej. Tereny te są codziennie dezynfekowane. Na boisku i sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans – /jedna klasa na jednej połowie sali/. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga są umyte lub zdezynfekowane.
 • Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Na jednym korytarzu w czasie przerwy może przebywać tylko jedna klasa pod opieką swojego wychowawcy.
 • Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 • Nauczyciel jest w stałym kontakcie telefonicznym z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Bolechowicach.
 • Nie należy organizować wyjść grupowych do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie społecznego dystansu.
 • Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicach szkolnych oraz w innych salach dydaktycznych.
 • W przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni obowiązuje osłona ust i nosa.
 
 • W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u któregoś z dzieci, nauczyciel niezwłocznie wzywa telefonicznie pomoc nauczyciela lub innego nauczyciela przebywającego na terenie szkoły, który izoluje dziecko z objawami, przeprowadzając je do gabinetu pielęgniarki, gdzie dziecko oczekuje na rodzica.
 • Osoba, która od tej pory opiekuje się dzieckiem, jest wyposażona w sprzęt ochrony osobistej.
 • Nauczyciel pełniący w tym czasie dyżur zawiadamia rodzica/opiekuna dziecka oraz dyrektora szkoły o niepokojącym stanie zdrowia dziecka i prosi rodzica
  o pilne odebranie dziecka ze szkoły. Nauczyciel wspólnie z dyrektorem decydują czy konieczne jest zawiadamianie służb medycznych i sanitarnych.
 • Szkoła zapewnia opiekę dziecku, u którego wystąpiły objawy, do momentu przyjazdu rodzica/opiekuna.
 • Procedurę postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u nauczyciela
  i innego personelu szkoły określają Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl